Afghan Hound: Sasha (English)

アフガンハウンド:サーシャ (Japanese)